top of page

Curly WIKI

Een uitstekende familie/jachthond

Bent u op zoek naar een unieke retriever, dan zijn de onderstaande eigenschappen van belang bij de aanschaf hiervan. Een  curly is een sterk gebouwd, intelligent, loyaal, onafhankelijk en liefdevolle hond, met een uniek gevoel voor humor. 
De vacht bestaat uit kleine, dichte en strakke krullen in het zwart of in een leverkleur, en is relatief onderhoudsvrij, zijn ze ongevoelig voor alle weersomstandigheden en terreinen. De curly is een van de weinige jacht rassen waar het jachtinstinct nog intact is, want de curly zal altijd zonder aarzeling hun grondgebied bescherming en verdedigen.

 

 An excellent family or hunting dog

Are you looking for a unique retriever, then the following properties are important when purchasing them. A curly is a strongly built, intelligent, loyal, independent and loving dog, with a unique sense of humor.
The coat consists of small, dense and tight curls in black or in a liver, and is relatively maintenance free, they are impervious to all weather conditions and terrains. The curly is one of the few hunting breeds where the hunting instinct is still intact, because the curly always will have no hesitation in their territory to protect and defend

Raskenmerken

Is makkelijk te om te trainen. Is blij in het water en een hele goede zwemmer en uitstekende apporteerder. Kan gebruikt worden zoals alle andere retrievers bij de jacht op allerlei soorten vogels en hazen, konijnen en vossen na het shot. Is soepel en lenig. Is ijverig. Is waaks. Is sterk verbonden met zijn leiderschap. In goede balans van onafhankelijkheid en samenwerkende vaardigheden. Heeft goede sociale eigenschappen. Is liefdevolle en zorgzaam met kinderen en is gemakkelijk te socialiseren met andere honden.

A curly coated retriever is happy in the water and a very good swimmer and excellent retriever. Can be used like any other retrievers to hunt all sorts of birds and hares, rabbits and foxes after the shot. Is smooth and supple. Is diligent. Is watchful. Is strongly linked to his leadership. In good balance of independence and collaborative skills. Has good social skills. Is loving and caring with children and to socialize with other dogs.

Is de Curly wat voor u?
De curly is een actief ras dat mentale uitdagingen en oefening vereist. De curly geniet ervan om tijd met zijn baasjes door te brengen, en is ook een uitstekende familiehond. Hij is over het algemeen gemakkelijk te hanteren, en is vaak niet geïnteresseerd in mensen die geen deel uitmaken van het gezin. 

The curly is an active breed that requires practice and mental challenges. The curly enjoy to spend time with his owners by, and is also an excellent family dog. It is generally easy to handle, and often is not interested in people who are not part of the family.

Geschiedenis

De curly is een van de oudste rassen in de wereld en is zonder twijfel de oudste retriever. De curly werd officieel erkend als een ras in 1860, maar er zijn oude Engels jacht schilderijen waar jagers een curly aan hun zijde hebben. Een aantal van de schilderijen zijn uit 1700 en eerder. 

Oorspronkelijk werd het ras gebruikt voor de jacht op wilde vogels, om deze na het shot te apporteren. Hij was vooral populair vanwege de kracht en zijn uithoudingsvermogen. Zelfs in het koude water was curly een effectief retriever. Er was een tijd dat het ras een favoriet van was van vele jagers dit vanwege zijn aangeboren werkvermogen, moed, uithoudingsvermogen en apporteer discipline. Daarnaast bezat een curly sterke beschermende instincten, en werd hij gebruikt om stropers te bestrijden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een dramatische daling van het aantal Curlies (dit meestal vanwege de voedseltekorten). Een paar mensen hebben tijdens deze periode zorg voor gedraagt dat het ras niet uitgestorven werd. Deze mensen hebben tijdens de Tweede wereldoorlog een paar exemplaren geëxporteerd naar veilige plekken dit om het ras weer op te bouwen na de oorlog. Gedurende de jaren 1950 en '60 waren er een aantal actieve fokkers die hebben bijgedragen aan het herstel van het ras. Maar tot op heden is de Curly vandaag te dag nog steeds een klein ras. 

 

The curly is one of the oldest breeds in the world and is undoubtedly the oldest retriever. The curly was officially recognized as a breed in 1860, but there are old English hunting paintings that hunters have a curly on their side. Some of the paintings are from the 1700s and earlier.
Originally the breed was used for hunting wild birds, to retrieve them after the shot. He was especially popular because of the strength and endurance. Even in the cold water was an effective curly retriever. There was a time when the breed was a favorite of many hunters because of his innate working ability, courage, endurance and discipline fetch. In addition, had a curly strong protective instincts, and he was used to combat poachers.
During World War II there was a dramatic decrease in the number Curlies (usually because of food shortages). A few people during this period, ensure that behaves species was not extinct. These people have exported a few instances during the Second World War to safe places in order to build up the race again after the war. During the 1950s and '60s there were a number of active breeders who have contributed to the recovery of the breed. But to date, the Curly today day still a small breed.

De vacht

De vacht beschermt de Curly bescherming tijdens ieder jaargetijden en het weer. Hij heeft geen ondervacht, maar genereerd een speciale vet, dat het water isoleert (de hond zal dan weer sneller opdrogen dan de vacht van de andere retriever rassen). In dichte bebossing en struiken zorgt de sterke krul voor extra bescherming, de vacht beschermd de hond tegen dichte begroeing en doornen. 

The fur protects Curly protection during all seasons and weather. He has no undercoat, but generates a special fat that insulates the water (the dog will then dry up faster than the coat of the other retriever breeds). In dense forests and bushes creates strong curl for extra protection, the coat protects the dog from dense vegetation andthorns.​

Gebruik op de jacht

Als een jachthond is Curly een zelfstandige werker die veelal ingezet zal gaan worden voor een apport na het schot. Maar hij bezit ook vele andere jachteigenschappen die Curly maken als de perfecte jachthond (zo wordt er veel Scandinavische landen veel met de curly gespeurd).  Omdat een Curly  groter gebouw is dan de andere retrieverrasssen (de grootste), zijn de bewegingen vaak trager en werkt de curly langzamer dan andere jacht rassen. Echter, met zijn langere poten en zijn stevige bouw, zal de curly in vergelijking met andere jachthonden een aangenaam doorzettingsvermogen hebben. Nieuw-Zeeland is een van de meest veilige plaatsen voor instandhouding van het ras en zal een werkende Curly de voorkeur hebben op de alle jacht rassen. Dit komt voornamelijk om zijn uithoudingsvermogen en winterhardheid. Hier komt zijn hoge intelligentie en gekrulde vacht gunstig uit tijdens de jacht en bij het werken, hierbij zie je heel vaak dat de honden samenwerking in teams van twee.

As a hunting dog Curly is an independent worker who will be mostly used for fetch after the shot. But he also has many other hunting properties that make Curly as the perfect hunting dog (so many Scandinavian countries, there are many with curly delved). As a Curly larger building than the other retrieverbreeds (the largest), the movements are often slower and operates the curly slower than other hunting breeds. However, with its longer legs and its sturdy construction, the curly in comparison with other hunting dogs will have a pleasant persistence. New Zealand is one of the safest places for maintenance of the variety and will have a working Curly prefer the hunting breeds. This is mainly for its stamina and hardiness. Here comes his high intelligence and curly coat favorably while hunting and working, here you see very often that the dogs cooperation in teams of two.

bottom of page